tafod.jpg hafan cymdeithas.org
hafan  cysylltwch  ymaelodwch  cyfrannwch  ymgyrchwch
Ymgyrchoedd
Mudiadau Dathlu'r Gymraeg
Deddf Iaith Newydd
Cymraeg yn Hanfodol
Deddf Eiddo
Addysg
Dyfodol Digidol
Gwreiddiwch yn y Gymuned
 

Adrannau
Adloniant
Blog y Cadeirydd
Codi Arian
Cyfansoddiad
Cyfarfod Cyffredinol
Gwybodaeth
Dolennau
Dy Ardal Di
Eisteddfodau
Fideo a Sain
Hanes
Hanner Cant
Maniffesto
Nwyddau
Rhyngwladol
Y Senedd
Y Tafod

Pages in English
 

Y Wefan Hon
Defnyddio'r Wefan

Movable Type 4.24-en
Ffrwd RDF (XML)
 

Y Sesiwn Ryngwladol - Amserlen y Penwythnos

Fel teyrnged i frwydr y Beasleys, safiad Jamie Bevan yn y carchar, 50 mlynedd o ymgyrchu, ac er mwyn sicrhau fod y frwydr yn parhau i'r dyfodol, rwy'n dy wahodd i'r penwythnos llawn o ddigwyddiadau sydd gan y Gymdeithas yn dechrau ddydd Gwener.

Dydd Gwener 7fed Medi, 10.00-16.00
Cynhadledd Ryngwladol Ymgyrchu dros Ieithoedd tan Ormes
Canolfan y Morlan
Siaradwyr o Colombia, Gwlad y Basg, Twrci, Catalonia a Chymru yn trafod pa wersi all Cymru eu dysgu o brofiad ymgyrchwyr mewn gwledydd eraill ac effaith datganoli ar dactegau ymgyrchwyr. Darperir cyfieithu amlieithog gan Alan King.

Cofrestru: colin@cymdeithas.org / 029 20486469.

Dydd Gwener 7fed Medi, 19:00-21:00
Cyfarfod Cyffredinol Cymdeithas yr Iaith

Canolfan y Morlan
Pleidleisio ar gynigion am natur y mudiad ac ar ein hymgyrchoedd.
16.30 - Pigion Sianel 62
19:00 - Croeso gan y Cadeirydd
19.15 - Adroddiad Buddsoddi / Adroddiad Ariannol
19.30 - Cynigion

Dydd Gwener 7fed Medi, 21:00
Rifiw: Hanner can mlynedd o ymgyrchu

Theatr Arad Goch
Cyfle arall i weld drama a ysgrifennwyd i ddathlu hanner canmlwyddiant Cymdeithas yr Iaith

Dydd Sadwrn 8fed Medi, 9.30-13.00
Paratoi ar gyfer Ymgyrchu

Canolfan y Morlan
Gweithdai "Trefn Addysg i Gymru" a "Hawliau Defnyddio'r Gymraeg".
Gweithdai "Dyfodol Digidol i Gymru" a "Cymunedau Cynaliadwy Cymraeg"

12.45 - Cyflwyno swyddogion etholedig a chyflogedig ac araith y Cadeirydd
13.00-14.00 - Pigion Sianel 62

14.30 - Rali Flynyddol: Dathlu hanner can mlynedd o ymgyrchu ieithyddol
Canolfan y Morlan
Siaradwyr: yr awdur a darlledwr Mike Parker, llywydd Plaid Cymru Jill Evans ASE, Paul Bilbao Sarria, cynrychiolydd y mudiad iaith Fasgeg Kontseilua, Sian Howys Cymdeithas yr Iaith

15.15 - Sgwrs gyda Jamie Bevan: y frwydr iaith yn y carchar

Gan obeithio dy weld di yno.

Ymlaen a'r chwyldro!

Bethan
Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith

6 2012 |

 

Triniaeth ymgyrchydd iaith - "prawf i'r Comisiynydd"

7772784778_ce42acb7f5_n.jpgFe gafodd ymgyrchydd iaith ei groesawu adref gan chwedeg o bobl heddiw (Dydd Iau, Awst 30) ar ôl treulio dros bythefnos o dan glo am wrthod talu dirwy a orchmynnwyd iddo ei dalu'n uniaith Saesneg.

Ers cael ei garcharu, mae Jamie Bevan, 36 mlwydd oed o Ferthyr Tudful ac sydd yn dad i bedwar o blant, wedi cwyno'n swyddogol wrth Gomisiynydd y Gymraeg am y diffyg ffurflenni Cymraeg sydd ar gael i garcharorion. Mae fe hefyd wedi codi pryderon am agwedd sarhaus swyddogion carchar Caerdydd at y Gymraeg, gan gyfeirio at "rhegfeydd a bygythiadau agored".

Cafwyd cefnogaeth i'w safiad gan nifer o bobl, gan gynnwys yr AS Llafur Susan Elan Jones, Jill Evans ASE a Bethan Jenkins AC o Blaid Cymru. Mae Comisiynydd y Gymraeg bellach wedi gytuno i gwrdd â Chymdeithas yr Iaith Gymraeg i drafod sefyllfa'r Gymraeg yn y system gyfiawnder.

Wrth ei groesawu yn ôl, dywedodd Bethan Williams, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

"Mae hwn yn brawf cynnar o Gomisiynydd y Gymraeg. Gallai hi orfodi'r carchardai i gydymffurfio â'u goblygiadau cyfreithiol, a fydd hi'n gwneud hynny? Ydy hi'n ddigon cryf i sefyll lan yn erbyn y sefydliadau hyn sydd yn torri eu cynlluniau iaith? Derbyniodd hi gwyn am driniaeth Jamie dros bythefnos yn ôl, pryd fydd pethau yn newid? Ymhellach, mae swyddogion wedi rhegi ar a bygwth Jamie am iddo geisio defnyddio Cymraeg. Mae'n gwbl annerbyniol. Maen nhw wedi cael degawdau i gydymffurfio â'r gyfraith, mae'n amser i bethau newid."

Y bore yma, oedodd swyddogion y carchar rhag rhyddhau Jamie Bevan oherwydd nad oedd ffurflen rhyddhau ar gael yn Gymraeg. Yn y diwedd, cytunon nhw i'w adael allan heb orfod llenwi'r ffurflen.

Yn ei lythyr o garchar Caerdydd at Gomisiynydd y Gymraeg Meri Huws, ysgrifennodd Mr Bevan: "Dydy'r ffurflenni sydd wir yn bwysig i garcharor megis ffurflenni rhifau ffôn, rhestr ymweliadau, bwydlen a'r siop wythnosol dal ddim ar gael yn Gymraeg. Mae yna ryw deimlad fod swyddogion y carchar mewn 'crisis management' wrth ddelio gyda'r cwsmer lletchwith wrth ddarparu sgrapiau o bapur plaen i mi wneud fy ngheisiadau. Fe fyddaf i'n gadael y lle yma ymhen wythnos arall a gall popeth ddychwelyd i'r normal.

"Dyma enghraifft o sut mae pethau wedi gweithio ers Deddf Iaith '93 a chynt. Sefydliad yn derbyn cwyn am ddiffyg gwasanaethau Cymraeg. Sefydliad yn ymddiheuro a chywiro'r sefyllfa gyda rhyw gyfieithiad brys. Mae'r cwsmer yn derbyn yr ymddiheuriad a phethau o fewn y sefydliad yn dychwelyd i'r norm ... tan y gwyn nesaf. Does dim dilyniant i sicrhau bod newid cadarnhaol yn yr hirdymor yn hytrach na delio gydag achosion unigol ar hap a damwain.

30 Awst 2012 |

 

Cefnogi Jamie Bevan


Neithiwr, noson cyn rhyddhau Jamie Bevan gosodwyd sticeri yn datgan "Jamie Bevan Carchar Dros yr Iaith" yn nhref Caerfyrddin gan aelodau Cymdeithas yr Iaith.

Carcharwyd Jamie Bevan am 35 diwrnod gan Lys Ynadon Merthyr ar Awst 13eg am wrthod talu dirwy wedi iddo fod yn derbyn gohebiaeth uniaith Saesneg.

Dywedodd un o'r gweithredwyr:

"Fe wnaethom godi sticeri er mwyn dangos yn glir ein cefnogaeth i safiad dewr Jamie dros bawb sydd eisiau gwasanaeth Cymraeg gan y llysoedd ac er mwyn tynnu sylw pawb at ei safiad."

Cyn ei achos llys fe dderbyniodd Jamie ohebiaeth uniaith Saesneg gan wasanaeth y llysoedd er iddo ofyn bob tro am ohebiaeth ddwyieithog a derbyn ymddiheuriadau ac addewidion na fyddai'n digwydd eto. Yn ystod ei garchariad mae hefyd wedi mynnu gwasanaeth Cymraeg gan golli hawliau sylfaenol yn sgil hynny.

Mewn llythyr at y Comisiynydd Iaith mae Jamie Bevan wedi pwysleisio nad brwydro dros ei hun y mae ond er mwyn sicrhau gwasanaethau Cymraeg i bawb sydd yn gofyn amdanynt gan lysoedd a charchardai.

Ychwanegodd Bethan Williams, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

"Bydd Jamie Bevan yn cael ei ryddhau yfory ac er iddo gael rhai gwasanaethau Cymraeg ar ol cwyno a chwyno does dim sicrwydd y pethau'n newid mewn gwirionedd.

"Dim ond enghraifft yw'r llysoedd a'r carchardai, mae diffyg mewn gwasanaethau Cymraeg ym mhob maes ac ymateb arwynebol y llys a'r carchar, er yn annerbyniol, yn cael ei weld yn rhy aml."

IMG00177-20120829-2212.jpg

29 Awst 2012 | Mwy...

 

Pwysa yma i ddarllen mwy o newyddion...

Fideo: Tynged yr Iaith 2

20 Chwefror 2012 |

 

Pwysa yma i weld mwy o fideos...

nôl i'r brig